Jump to content

ܡܐܟܘܠܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܐ̈ܟܠܬܐ ܝܥܝܬܢܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ

ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܚܝܘܬܢܝܐ ܐܘ ܝܥܝܬܢܝܐ ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܘܬܘܪܣܝܐ ܠܒܪ̈ܢܫܐ ܘܠܚܝܘ̈ܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܹܐ̈ܟ݂ܠܵܬ݂ܵܐ . ܡܹܐ̈ܟ݂ܘܼܠܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܐ̈ܟ̥ܠܳܬ̥ܳܐ)