Jump to content

ܪܘܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܩܠܐ ܕܪܘܙܐ

ܪܘܙܐ ܐܘ ܪܙܐ ܐܘ ܐܘܪܘܙܐ ܢܨܒܬܐ ܗܝ ܕܦܪ̈ܕܝܗ ܡܬܒܫ̈ܠܢ ܘܡܬܐܟ̈ܠܢ. ܪܘܙܐ ܫܘܚܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܚܝܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )