ܒܝܥܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܝܥܬܐ

ܒܝܥܬܐ ܐܘ ܒܥܬܐ ܕܛܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܠܦܬܐ (ܫܪܩܬܐ ܕܒܝܥܬܐ) ܘܚܘܪܐ (ܙܗܝܐ ܕܒܝܥܬܐ) ܘܡܘܩܪܐ (ܡܘܚܐ ܕܒܝܥܬܐ ܐܘ ܡܝ̈ܐ ܕܒܝܥܬܐ ܐܘ ܒܪܒܘܠܐ ܐܘ ܕܝܢܪܐ ܕܒܝܥܬܐ)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܥܬܵܐ . ܒܹܥܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܹܝܥܹ̈ܐ . ܒܹܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܺܝܥܬܳܐ . ܒܺܥܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܺܝܥ̈ܶܐ . ܒܺܥ̈ܶܐ)