ܒܝܥܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܥܬܐ

ܒܝܥܬܐ ܐܘ ܒܥܬܐ ܕܛܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܠܦܬܐ (ܫܪܩܬܐ ܕܒܝܥܬܐ) ܘܚܘܪܐ (ܙܗܝܐ ܕܒܝܥܬܐ) ܘܡܘܩܪܐ (ܡܘܚܐ ܕܒܝܥܬܐ ܐܘ ܡܝ̈ܐ ܕܒܝܥܬܐ ܐܘ ܒܪܒܘܠܐ ܐܘ ܕܝܢܪܐ ܕܒܝܥܬܐ)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܥܬܵܐ . ܒܹܥܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܹܝܥܹ̈ܐ . ܒܹܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܺܝܥܬܳܐ . ܒܺܥܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܺܝܥ̈ܶܐ . ܒܺܥ̈ܶܐ)