ܒܣܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܒܣܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܒܣܪܐ ܗܘ ܓܕܠܐ ܐܘ ܙܩܪܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܪܟܝܟܐ ܕܡܬܚܫܚ ܐܝܟ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܒܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠ ܓܕܠܐ ܥܘܩܒܪܬܢܝܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܘܕܘܗܢܐ. ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܥܠ ܓܒܪܐ. ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܐܘܟܝܬ ܦܓܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܸܣܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܸܣܪܹ̈ܐ . ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܣܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܶܣܪ̈ܶܐ)