ܒܣܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܣܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܒܣܪܐ ܗܘ ܓܕܠܐ ܐܘ ܙܩܪܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܪܟܝܟܐ ܕܡܬܚܫܚ ܐܝܟ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܒܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܡܬܩܪܐ ܥܠ ܓܕܠܐ ܥܘܩܒܪܬܢܝܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܘܕܘܗܢܐ. ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܥܠ ܓܒܪܐ. ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܐܘܟܝܬ ܦܓܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܸܣܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܸܣܪܹ̈ܐ . ܒܸܣܪ̈ܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܣܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܶܣܪ̈ܶܐ)