ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܘܚܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ

ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ ܡܠܟܝܐ ܐܫܬܬܐܣ ܒܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܘܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܐܬܚܫܒ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܐܠܦ̈ܐ ܕܠܘܚ̈ܐ ܛܝܢܝ̈ܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܬܟܬܒ ܒܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ܟܕ ܗܘܐ ܒܓܘܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܗܦܚ ܠܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀

ܒܬܪ ܢܦܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܫܢܬ 612 ܒܝܕ ܐܘܝܘܬܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܣܩܘܬܝ̈ܐ ܘܕܡܕ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܢܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܝܪ̈ܐܢܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܢܘܪܐ ܐܬܝܬ ܥܠ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܦܫܪ ܡܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܐܬܐ ܗܢܐ ܓܕܫܐ ܫܘܬܦ ܒܢܛܪܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚ̈ܐ. ܘܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܚܒܫ ܩܪܝܒܐ ܠܐܠܦܐ ܠܘܚ̈ܝܢ ܛܝܢܝ̈ܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ܀

ܫܘܦܐ ܕܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܥܬܝܩܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܗܫܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚܐ ܐܢܝܢ ܒܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܒܪܝܛܢܝܐ ܒܠܘܢܕܘܢ܀