Jump to content

ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܘܚܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ

ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ ܡܠܟܝܐ ܐܫܬܬܐܣ ܒܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܘܐܬܟܢܝ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܐܬܚܫܒ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܐܠܦ̈ܐ ܕܠܘܚ̈ܐ ܛܝܢܝ̈ܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܬܟܬܒ ܒܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ܟܕ ܗܘܐ ܒܓܘܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܗܦܚ ܠܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀

ܒܬܪ ܢܦܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܫܢܬ 612 ܡܢ ܐܘܝܘܬܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܣܩܘܬܝ̈ܐ ܘܕܡܕ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܢܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܝܪ̈ܐܢܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܢܘܪܐ ܐܬܝܬ ܥܠ ܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܘܥܠ ܠܘܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܦܫܪ ܡܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܐܬܐ ܗܢܐ ܓܕܫܐ ܫܘܬܦ ܒܢܛܪܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚ̈ܐ. ܘܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܚܒܫ ܩܪܝܒܐ ܠܐܠܦܐ ܠܘܚ̈ܝܢ ܛܝܢܝ̈ܢ ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܘ̈ܝ ܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ܀

ܫܘܦܐ ܕܗܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܥܬܝܩܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܗܫܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܠܘܚ̈ܐ ܐܢܝܢ ܒܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܒܪܝܛܢܝܐ ܒܠܘܢܕܘܢ܀