Jump to content

ܐܣܬܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܣܬܪܐ ܗܘܬ ܐܠܗܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܁ ܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܐܣܬܪ̈ܬܐ ܘܬܪܥܬܐ ܘܡܠܟܬ ܫܡܝܐ ܘܒܝܠܬܝ ܘܕܠܝܒܬ ܘܒܪܬ ܢܝܟܠ܁ ܟܘܟܒܗ ܗܘܐ ܟܘܟܒܬܐ܁ ܐܣܬܪܐ ܗܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܩܪܒܐ ܘܫܘܦܪܐ ܘܚܟܘܡܝܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܡܕܝܢܝܘܬܝܐ܁ ܪ̈ܡܙܝܗ ܪ̈ܒܐ ܗܘܘ ܐܪܝܐ ܘܟܘܟܒܐ ܬܡܝܢܝ ܩܪܢܝܐ ܘܓܒܪܗ ܗܘܐ ܬܡܘܙ܀