ܬܡܘܙ (ܐܠܗܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܡܘܙ ܐܘ ܬܡܘܙܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܢܬܣܓܕ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܁ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܪ̈ܥܝܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ܁ ܒܥܠܬܗ ܗܘܐ ܒܝܠܬܝ܀