ܣܡܟܬ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܐ ܒ ܓ ܕ
ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ
ܟܟ ܠ ܡܡ ܢܢ ܣ ܥ
ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ

ܣܡܟܬ ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ. .ܬܬܩܪܐ ܣܡܟܬ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܣܡܟ (ס) ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ ܣܝܢ (س