ܙܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܐ ܒ ܓ ܕ
ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ
ܟܟ ܠ ܡܡ ܢܢ ܣ ܥ
ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ

ܙܝܢ ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܘܕܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ܀