ܣܕܪܐ:ܡܫܝܚܝܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 6 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 6.

ܐ

ܕ

ܦ

ܩ

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܡܫܝܚܝܘܬܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 80.

 

ܐ

ܒ

ܓ

ܕ

ܚ

ܝ

ܝ (ܫܘܠܡܐ)

ܟ

ܠ

ܡ

ܢ

ܥ

ܥ (ܫܘܠܡܐ)

ܦ

ܨ

ܩ

ܪ

ܫ

ܬ