ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܥܩܒ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ ܡܢ ܟܠ ܕܘܝܩܝ ܒܦܐܬܐ ܗܕܐ.

ܓܒܝܬ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ
ܦܘܫܩܐ:
ܚ
ܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ (ܐܦ ܚܙܝ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܦܐܬܬ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ)
ܙ
ܗܢܘ ܫܘܚܠܦܐ ܙܥܘܪܐ
ܒ
ܒܘܬ (bot) ܥܒܕ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ
ܓ
ܫܘܚܠܦܐ ܕܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ
(±123)
ܥܓܪܐ ܕܦܐܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܛ̈
ܚܘܝ 50 | 100 | 250 | 500 ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ܝܘܡܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ
Hide ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ | Show ܒܘܬ̈ܐ (Bots) | Hide ܡܦܠܚܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ | Hide ܡܦܠܚܢ̈ܐ ܡܣܓܠ̈ܐ | Hide ܫܘܚܠܦ̈ܝ | Show ܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ
ܚܘܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܢ 19:13, 16 ܒܢܝܣܢ 2014
   

14 ܒܢܝܣܢ 2014

12 ܒܢܝܣܢ 2014

9 ܒܢܝܣܢ 2014

  • (ܣܓܠܐ ܕܫܝܦܐ); 15:35 . . 334a (ܡܡܠܠܐ | ܫܘܬܦܘ̈ܬܐ) ܫܦ ܦܐܬܐ ܕ Pretzel(ܚܒܝܫܬ̈ܐ ܗܘ̈ܝ: '{{delete|Nonsense, test / disparates, ensayo}} .Pretzels were invented by the Nazis for JFK, who was recently killed by Osama Bin Obama . It was delivered to Malcom X at the Battle of the Bulge when Israel invaded Egypt to f...')