Jump to content

ܫܦܠܘܗܝ ܕܢܝܠܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܦܠܘܗܝ ܕܢܝܠܘܣ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܫܦܠܘ̈ܗܝ ܕܢܝܠܘܣ ܐܘ ܕܝܠܬܐ ܕܢܝܠܘܣ ܐܘ ܕܠܬܐ ܕܢܝܠܘܣ (ܥܪܒܐܝܬ: دلتا النيل‎) ܗܘ ܡܬܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܡܨܪܝܢ ܟܕ ܢܗܪܐ ܕܢܝܠܘܣ ܢܪܕܐ ܠܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ. ܫܦܠܘܗܝ ܕܢܝܠܘܣ ܗܘ ܫܦܠܐ ܕܢܗܪܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܒܬܒܝܠ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܢܝܠܘܣ