ܢܝܠܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܝܠܘܣ ܒܡܨܪܝܢ

ܢܝܠܘܣ ܐܘ ܢܝܠ (ܡܢ ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ: Νεῖλος܄ ܥܪܒܐܝܬ: النيل‎) ܗܘ ܢܗܪܐ ܪܒܐ ܒܐܦܪܝܩܐ ܘܢܗܪܐ ܐܪܝܟ ܡܢ ܟܠ ܒܐܪܥܐ܂ ܠܢܝܠܘܣ ܐܝܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܢܗܪ̈ܘܢ ܪܘܪ̈ܒܝܢ: ܢܝܠܘܣ ܚܘܪܐ ܘܢܝܠܘܣ ܙܪܩܐ܀