ܡܬܠܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܘܡܗܐ ܕ ܡܬܠܬܐ

ܡܬܠܬܐ ܗܘ ܐܣܟܡܐ ܡܚܪܝܐ (ܓܐܘܡܛܪܝܐ) ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܠܬܐ ܐܠܥ̈ܐ ܘܬܠܬܐ ܙܘܝܬ̈ܐ܀