ܫܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܫܢܬܐ (ܓܪܡܐ))
Jump to navigation Jump to search
ܫܢ̈ܐ ܕܐܢܫܐ

ܫܢܐ ܐܘ ܫܢܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܣܟܟܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܒܠܘܓܡܐ ܘܦܟܐ ܬܚܬܝܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܡܠܥܣ ܘܠܡܛܚܢ ܡܐܟܘܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܸܢܵܐ . ܫܸܢܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܢܹ̈ܐ . ܫܸ̈ܢܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܶܢܳܐ . ܫܶܢܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܢ̈ܶܐ . ܫܶܢ̈ܳܬ̥ܳܐ)