ܠܘܓܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܘܓܡܐ

ܠܘܓܡܐ ܐܘ ܠܘܥܡܐ ܐܘ ܠܘܥܐ ܐܘ ܠܘܥܛܐ ܗܘ ܦܟܐ ܥܠܝܐ ܕܦܘܡܐ. ܫܢ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܡܣܟܟܝܢ ܒܗ ܒܠܘܓܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܘܼܓ݂ܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܘܼܓ݂ܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܽܘܓ̥ܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܽܘܓ̥ܡ̈ܶܐ)