ܫܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܢ̈ܐ ܕܐܢܫܐ

ܫܢܐ ܐܘ ܫܢܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܣܟܟܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܒܠܘܓܡܐ ܘܦܟܐ ܬܚܬܝܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܡܠܥܣ ܘܠܡܛܚܢ ܡܐܟܘܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܸܢܵܐ . ܫܸܢܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܢܹ̈ܐ . ܫܸ̈ܢܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܶܢܳܐ . ܫܶܢܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܢ̈ܶܐ . ܫܶܢ̈ܳܬ̥ܳܐ)