Jump to content

ܓܪܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܪ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܓܪܡܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܪܣܬܐ ܘܩܫܝܬܐ ܘܛܪܘܢܬܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܕܣܡܟܐ ܘܕܒܩܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܠܡܢܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܪܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܪ̈ܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܪܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܪ̈ܡܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]