ܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Statue-Augustus.jpg

ܐܓܘܣܛܘܣ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ: IMP•CAESAR•DIVI•F•AVGVSTVS) ܐܘ ܓܐܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ ܩܣܪ ܐܘܩܛܘܝܐܢܘܣ (C•IVLIVS•C•F•CAESAR•OCTAVIANVS) ܗܘܐ ܩܣܪ ܐܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪܗܘܡܐ ܡܢ 27 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܠ 14 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܂ ܥܒܕܗ ܗܘܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ̈ܐ ܘܚܠܦ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ ܫܪܝ ܥܕܢܐ ܕܢܬܩܪܐ ܫܠܡܐ ܪܗܘܡܝܐ܀