ܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܓܘܣܛܘܣ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ: IMP•CAESAR•DIVI•F•AVGVSTVS) ܐܘ ܓܐܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ ܩܣܪ ܐܘܩܛܘܝܐܢܘܣ (C•IVLIVS•C•F•CAESAR•OCTAVIANVS) ܗܘܐ ܩܣܪ ܐܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪܗܘܡܐ ܡܢ 27 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܠ 14 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܂ ܥܒܕܗ ܗܘܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ̈ܐ ܘܚܠܦ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ ܫܪܝ ܥܕܢܐ ܕܢܬܩܪܐ ܫܠܡܐ ܪܗܘܡܝܐ܀