Jump to content

ܪܓܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܒܝܕ ܗܐܢܙ ܡܐܩܐܪܬ

ܪܓܫܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܒܪ ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ܀

ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܓ݂ܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܓ݂ܫܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܶܓ̥ܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ)