ܥܝܢܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܝܢܐ ܕܐܢܫܐ

ܥܝܢܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܝܢ̈ܐ ܐܘ ܥܝܢ̈ܬܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܕܚܙܝܬܐ ܕܩܒܝܥܐ ܗܝ ܒܪܝܫܐ. ܢܘܗܪܐ ܡܥܠ ܒܥܝܢܐ ܡܢ ܒܒܬܐ ܘܒܬܪܟܢ ܐܦܠ ܥܠ ܢܫܒܐ ܕܥܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܝܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܐܘ ܥܲܝܢ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܝܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܐܘ ܥܰܝܢ̈ܳܬ݂ܳܐ)

ܗܕ̈ܡܐ ܕܥܝܢܐ[ܫܚܠܦ]