ܥܝܢܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܥܝܢܐ ܕܐܢܫܐ

ܥܝܢܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܕܚܙܝܬܐ ܕܩܒܝܥ ܗܘ ܒܪܫܐ. ܢܘܗܪܐ ܐܥܠ ܒܥܝܢܐ ܡܢ ܒܒܬܐ ܘܒܬܪܟܢ ܐܦܠ ܥܠ ܢܫܒܐ ܕܥܝܢܐ܀

ܗܕ̈ܡܐ ܕܥܝܢܐ[ܫܚܠܦ]