ܢܚܝܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܢܚܝܪܐ ܕܐܢܫܐ

ܢܚܝܪܐ ܢܕܝܐ ܗܘ ܐܘ ܗܕܡܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܘܗܘܝܘ ܡܢܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܫܐ ܡܪܝܚܢܐ. ܕܒܗ ܟܐܡܬ ܡܣܝܩܝܢ ܪܝܚܐ. ܬܘܒ ܬܪܝܢ ܒܙܥܘ̈ܗܝ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܚܝܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܚܺܝܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ)