Jump to content

ܢܚܝܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܚܝܪܐ ܕܐܢܫܐ
ܪܥܝܬܐ ܕܦܝܠܐ

ܢܚܝܪܐ ܢܕܝܐ ܗܘ ܐܘ ܗܕܡܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܘܗܘܝܘ ܡܢܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܫܐ ܡܪܝܚܢܐ. ܕܒܗ ܟܐܡܬ ܡܣܝܩܝܢ ܪܝܚܐ. ܬܘܒ ܬܪܝܢ ܒܙܥܘ̈ܗܝ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܚܝܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܚܺܝܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ)