ܩܝܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܚܩܠܐ ܒܩܝܛܐ

ܩܝܛܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܫܢܬܐ. ܗܘ ܫܚܝܢ ܡܢ ܟܠ. ܢܦܠ ܒܝܬ ܬܕܐܐ ܘܒܝܬ ܬܫܪܝܬܐ. ܫܪܐ ܒܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܝܪܚܐ ܕܚܙܝܪܢ ܘܦܪܩ ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܠܐ ܒܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܫܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܐ ܘܦܪܩ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܝܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܝ̈ܛܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܝܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܝ̈ܛܶܐ)