Jump to content

ܩܝܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܩܠܐ ܒܩܝܛܐ

ܩܝܛܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܫܢܬܐ. ܗܘ ܫܚܝܢ ܡܢ ܟܠ. ܢܦܠ ܒܝܬ ܬܕܐܐ ܘܒܝܬ ܬܫܪܝܬܐ. ܫܪܐ ܒܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܝܪܚܐ ܕܚܙܝܪܢ ܘܦܪܩ ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܠܐ ܒܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܫܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܐ ܘܦܪܩ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܝܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܝ̈ܛܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܝܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܝ̈ܛܶܐ)