ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܫܥܘܬܐ
ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܠܥܠ

ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܬܝܡܢܐ ܡܢ ܣܪܛܐ ܛܪܘܦܝܩܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]