ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܫܥܘܬܐ
ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܠܥܠ

ܩܫܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܬܝܡܢܐ ܡܢ ܣܪܛܐ ܛܪܘܦܝܩܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]