ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܫܥܘܬܐ
ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܠܥܠ

ܩܫܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܪܒܝܐ ܡܢ ܣܪܛܐ ܛܪܘܦܝܩܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]