ܨܝܕܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܨܪܐ ܕܝܡܐ ܒܨܝܕܢ

ܨܝܕܢ ܐܘ ܨܝܕܘܢ (ܥܪܒܐܝܬ ܝܘܡܢܐ صَيْدَا) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܪܘܪܒܘܬܐ ܒܠܒܢܢ. ܢܦܠܐ ܨܝܕܢ ܒܒܣܦܬܐ ܕܝܡܐ ܪܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܫܟܝܬܗ̇ ܕܗܘܦܪܟܝܐ. ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܨܘܪ ܠܬܝܡܢܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܠܒܢܢ ܒܝܪܘܬ ܠܓܪܒܝܐ ܬܪ̈ܝܗܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܟܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܡܢ ܨܝܕܢ. ܐܝܬ ܬܡܢܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܝܕܢ ܘܩܘܪܒܐ ܕܡܐܬܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܚܕܪܗ̇܀܀܀