ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ܇ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ

ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Πεντηκοστή) ܗܝ ܥܐܕܐ ܕܢܬܕܟܪ ܒܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܝܟ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܪܡܙܢܐܝܬ ܫܘܪܝܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]