ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕ"ܢܚܡܬܐ" (Auferstehung) ܡܢ ܫܢ̈ܝ 1512 ܠ1516 ܒܝܕ ܡܐܬܝܐܣ ܓܪܘܢܗܒܐܠܕ.

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܗܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܡܘܬܗ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܢܦܠ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ܀

ܒܪ̈ܟܝܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܪܝܟܐ
ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!
ܡܪܢ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]