Jump to content

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕ"ܢܚܡܬܐ" (Auferstehung) ܡܢ ܫܢ̈ܝ 1512 ܠ1516 ܒܝܕ ܡܐܬܝܐܣ ܓܪܘܢܗܒܐܠܕ.

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܐܦ ܣܘܕܐܝܬ: ܥܐܕܐ ܪܒܐ) ܗܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܡܘܬܗ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܢܦܠ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ܀

ܒܪ̈ܟܝܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܪܝܟܐ
ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!
ܡܪܢ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]