Jump to content

ܒܒܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܒܬܐ ܒܡܨܥܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ

ܒܒܬܐ ܐܘ ܒܒܐ ܕܥܝܢܐ ܐܘ ܒܒܘܢܐ ܗܘ/ܗܝ ܢܘܩܕܬܐ ܐܘ ܬܘܪܥܬܐ ܕܒܦܠܓܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ ܕܡܫܠܛ ܥܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܥܠ ܠܓܘ ܥܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܵܒ݂ܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ̈܄ ܒܵܒ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܳܒ̥ܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ܄ ܒܳܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ)