ܒܒܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܒܬܐ ܒܡܨܥܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ

ܒܒܬܐ ܐܘ ܒܒܐ ܕܥܝܢܐ ܗܝ ܢܘܩܕܬܐ ܐܘ ܬܘܪܥܬܐ ܕܒܦܠܓܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ ܕܡܫܠܛ ܥܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܥܠ ܠܓܘ ܥܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܵܒ݂ܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ̈܄ ܒܵܒ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܳܒ̥ܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ܄ ܒܳܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ)