ܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ ܒܡܨܥܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ

ܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܕܡܫܠܛܝܢ ܥܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܥܠ ܠܓܘ ܥܝܢܐ ܡܢ ܒܒܬܐ ܕܝܠܗ܀