ܢܘܗܪܐ (ܚܙܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܫܘܟܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܒܗܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܬܘܩܦܐ. ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܘܡܫܬܠܢܐ ܗܘ ܥܠ ܪܓܫܐ ܕܚܙܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘܼܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ)