ܢܘܗܪܐ (ܚܙܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܫܘܟܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܒܗܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܬܘܩܦܐ. ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܘܡܫܬܠܢܐ ܗܘ ܥܠ ܪܓܫܐ ܕܚܙܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘܼܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ)