ܥܛܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܪܡܐ ܕܥܛܡܐ
ܥܛܡܐ ܝܡܝܢܝܬܐ ܕܕܟܪܐ

ܥܛܡܐ ܐܘ ܥܛܡܬܐ ܡܢܬܐ ܕܪܓܠܐ ܥܒܝܛܬ ܒܣܪܐ ܕܐܚܝܕܐ ܒܝܢܬ ܚܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܛܡܵܐ . ܥܛܲܡܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܛ̈ܡܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܛܡܳܐ . ܥܛܰܡܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܛ̈ܡܳܬ̥ܳܐ)