ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ

ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܐܬܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܢܦܠ ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܠܦܘܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܛܣܛܢܛܝܐ ܐܘ ܫܒܥܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܬܪܝܢܐ ܠܦܘܬ ܥܕ̈ܬܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܝܬܐ܀