ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ

ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܐܬܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܢܦܠ ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܠܦܘܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܛܣܛܢܛܝܐ ܐܘ ܫܒܥܐ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܬܪܝܢܐ ܠܦܘܬ ܥܕ̈ܬܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܝܬܐ܀