Jump to content

ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ ܗܘ ܣܘܪܓܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܫܢܬ 45 ܩ.ܡ. ܒܝܕ ܝܘܠܝܘܣ ܩܝܨܪ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1582 ܟܕ ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܫܩܠ ܫܘܦܗ - ܐܬܚܫܚ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܚܕܟܡܐ ܕܘܟܘܬ̈ܐ ܒܐܦܪܝܩܐ ܘܛܘܪܐ ܕܐܬܘܣ ܘܒܝܕ ܥܕܬܬ̈ܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝ̈ܐ܀ ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ ܐܝܬ݂ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܐܝܬܝܗ̈ܘܢ ܟܢܘܢ ܒ - ܫܒܛ - ܐܕܪ - ܢܝܣܢ - ܐܝܪ - ܚܙܝܪܢ - ܬܡܘܙ - ܐܒ - ܐܝܠܘܠ - ܬܫܪܝܢ ܐ - ܬܫܪܝܢ ܒ - ܟܢܘܢ ܐ܀