ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ ܗܘ ܣܘܪܓܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܫܢܬ 45 ܩ.ܡ. ܒܝܕ ܝܘܠܝܘܣ ܩܝܨܪ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1582 ܟܕ ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܫܩܠ ܫܘܦܗ - ܐܬܚܫܚ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܚܕܟܡܐ ܕܘܟܘܬ̈ܐ ܒܐܦܪܝܩܐ ܘܛܘܪܐ ܕܐܬܘܣ ܘܒܝܕ ܥܕܬܬ̈ܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝ̈ܐ܀ ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ ܐܝܬ݂ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܐܝܬܝܗ̈ܘܢ ܟܢܘܢ ܒ - ܫܒܛ - ܐܕܪ - ܢܝܣܢ - ܐܝܪ - ܚܙܝܪܢ - ܬܡܘܙ - ܐܒ - ܐܝܠܘܠ - ܬܫܪܝܢ ܐ - ܬܫܪܝܢ ܒ - ܟܢܘܢ ܐ܀