ܡܪܝܡ (ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ)
Jump to navigation Jump to search
ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ

ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܗܝ ܐܡܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ. ܗܝ ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ܀ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܫܬܡܗܬ ܒܒܬܘܠܬܐ ܕܐܬܒܛܢܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ.