ܢܨܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܢܨܪܝܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܐܬܒܝܬܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ. ܦܪܨܘܦܐ ܢܨܪܝܐ ܡܫܬܡܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܀