ܫܝܩܓܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܫܝܩܓܘ

ܫܝܩܓܘ ܐܘ ܫܝܩܐܓܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Chicago) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܠܝܢܘܝ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,710,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܝܩܓܘ ܝܘܡܢܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀