ܫܝܩܓܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܫܝܩܓܘ

ܫܝܩܓܘ ܐܘ ܫܝܩܐܓܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Chicago) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܠܝܢܘܝ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,710,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܝܩܓܘ ܝܘܡܢܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀