ܫܝܩܓܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܫܝܩܓܘ

ܫܝܩܓܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Chicago) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,750,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܫܝܩܓܘ ܝܘܡܢܐ܀