ܫܝܩܓܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܝܩܓܘ

ܫܝܩܓܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Chicago) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,750,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܫܝܩܓܘ ܝܘܡܢܐ܀