ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܪܝܢܐ ܘܕܗܫܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܬܝܠܕ ܐܝܟ ܫܠܝܡܘܼܢ ܓܝܘܪܓܝܣ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬ 1950 (ܐܠܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܩܠܝ̈ܠܐ ܐܡܪܝܢ 1946 ܐܘ 1948) ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܥܝܪܐܩ. ܐܬܓܒܝ ܠܫܩܠ ܠܕܪܓܐ ܗܢܐ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܒܫܢܬ 1970 ܒܬܪ ܝܪ̈ܚܐ ܩܠܝ̈ܠܐ ܡܢ ܫܘܢܝܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܒܓܕܐܕ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܩܢܛܪܘܢ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܟܘܪܣܝܐ ܕܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ) ܟܕ ܐܫܬܚܠܦܬ ܡܢ (ܡܕܐܝܢ) ܠܒܓܕܐܕ܀