ܡܣܘܪܩܐ ܕܪܓܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܣܘܪܩܐ ܕܪܓܠܐ (Metatarsus)

ܡܣܘܪܩܐ ܕܪܓܠܐ ܗܘ ܚܡܫܐ ܓܪ̈ܡܐ ܒܝܬ ܨܒܥ̈ܐ ܘܟܢܘܢܝܬ̈ܐ ܕܪܓܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܣܘܼܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܣܽܘܪ̈ܩܶܐ)