ܟܢܘܢܬܐ ܕܪܓܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܢܘܢܝܬ̈ܐ ܕܪܓܠܐ (ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ)

ܟܢܘܢܬܐ ܕܪܓܠܐ ܗܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܒܥ ܓܪ̈ܡܐ ܒܝܢܬ ܫܩܐ ܘܡܣܘܪܩܐ ܕܪܓܠܐ܀