ܫܘܠܛܢ ܛܪܘܢܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܫܘܠܛܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܗܝ ܪܘܟܒ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܐܘ ܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܗܝ ܚܕ ܛܪܘܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]