ܡܠܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܠܟܬܐ)
ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ

ܡܠܟܐ (ܢܩܒܬܢܝܐ ܡܠܟܬܐ) ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܗܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܘ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܀