ܫܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܩܐ ܕܐܢܫܐ

ܫܩܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܪܓܠܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܢ ܒܘܪܟܐ ܠܥܩܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܵܩܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܳܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܳܩ̈ܶܐ)