ܝܩܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܝܣܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܝܩܕ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܪܢܫܐ ܘܙܠ ܚܫܒ ܡܒܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܒܣܓ ܐܬܪܘܬܐ ܕܬܝܒܠ.

ܝܩܕ̈ܐ ܗܘ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܚܒܫ ܚܝܠܐ. ܘܠܡܦܩܬܗ ܒܬܪܟܝܢ ܠܥܒܕܐ ܫܘܓܠ̈ܐ ܡܝܟܐܢܝܟܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܠܛܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܛܓܡ̈ܐ ܕܝܩܕܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܢܝܢܫܐ ܐܝܟ ܢܦܛܐ ܘ ܓܝܣܐ ܘ ܫܚܘܪܐ.