ܝܩܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܝܣܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܝܩܕ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܪܢܫܐ ܘܙܠ ܚܫܒ ܡܒܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܒܣܓ ܐܬܪܘܬܐ ܕܬܝܒܠ.

ܝܩܕ̈ܐ ܗܘ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܚܒܫ ܚܝܠܐ. ܘܠܡܦܩܬܗ ܒܬܪܟܝܢ ܠܥܒܕܐ ܫܘܓܠ̈ܐ ܡܝܟܐܢܝܟܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܠܛܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܛܓܡ̈ܐ ܕܝܩܕܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܒܢܝܢܫܐ ܐܝܟ ܢܦܛܐ ܘ ܓܝܣܐ ܘ ܫܚܘܪܐ.