ܩܝܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܩܝܣܐ ܡܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ

ܩܝܣܐ ܗܘ ܗܘܠܐ ܕܐܬܒܪܝ ܡܢ ܣܘܟ̈ܐ ܘܫܪ̈ܫܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܝܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܝܣܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܝܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܝܣܷ̈ܐ)