Jump to content

ܫܚܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܚܘܪܐ

ܫܚܘܪܐ ܐܘ ܫܚܘܪܬܐ ܐܘ ܦܚܡܐ ܩܛܥ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܩܝܣ̈ܐ ܕܝܩܝܕܝܢ ܠܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܡܘܩܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܪܝܢ ܫܠܗܒܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܚܘܿܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܚܘܿܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܚܽܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܚܽܘܪ̈ܶܐ)