Jump to content

ܢܦܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܐܪܐ ܕܢܦܛܐ

ܢܦܛܐ ܐܘ ܙܦܬܐ ܐܘ ܦܛܪܘܠܝܘܡ ܗܘ ܕܝܘܒܐ ܐܘ ܡܫܚܐ ܚܦܪܝܐ ܕܡܫܬܠܗܒ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘܟܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܸܦ̮ܛܵܐ . ܢܲܦ̮ܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܶܦܛܳܐ . ܢܰܦܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)