Jump to content

ܚܡܬ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܡܬ.

ܚܡܬ (ܥܪܒܐܝܬ: حماة) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܦܪܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܢܛܐ ܒܡܨܥܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܡܬ. ܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܪܡܣܘܩ ܘܪܘܚܩܗ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ ܠܐܦܝ̈ 180 km. ܚܡܬ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܒܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܚܠܒ ܘܒܬܪ ܕܪܡܣܘܩ ܘܒܬܪ ܚܡܨ ܘܡܢ ܫܢܬ 2009 ܐܝܬ 696,863 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܡܫܡܗܐ ܚܡܬ ܠܫܒܥܣܪ ܢܥܘܪ̈ܝܗ ܕܡܚܫܚܝܢ ܠܫܩܝܐ ܕܓܢ̈ܐ܀