ܚܠܒ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܚܠܒ (ܥܪܒܐܝܬ: ﺣﻠﺐ) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܬ ܒܗ 2.181.061 ܐܢܫ̈ܝܢ ܝܘܡܢܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]